§1 Postanowienia ogólne

1.Biuro tłumaczeń „Tłumaczenie Tekstów Specjalistycznych - Marek Niedźwiecki” zwane w dalszej części niniejszego regulaminu „translationoffice.pl”, wykonuje usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszym regulaminie. translationoffice.pl gwarantuje rzetelność, terminowość oraz najwyższą jakość wykonywanych usług. Klient poprzez złożenie zamówienia akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

§2 Przyjmowanie zleceń

1.translationoffice.pl przyjmuje zlecenia na podstawie zamówienia zawierającego: dane Klienta, określenie języka źródłowego i docelowego, rodzaju tłumaczenia, trybu tłumaczenia, terminu wykonania zlecenia, sposobu dostarczenia i odbioru zamówienia oraz akceptację wynagrodzenia za wykonaną usługę, określonego przez translationoffice.pl.
2.Warunkiem wykonania zlecenia tłumaczenia jest przesłany przez Klienta formularz zlecenia, podpisany przez zainteresowanego lub osobę przez niego upoważnioną i w przypadku firm opieczętowany pieczęcią firmową.
3.Zlecenie winno zostać złożone poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej www.translationoffice.pl lub osobiście w siedzibie translationoffice.pl. Jeżeli Klient podpisał z translationoffice.pl umowę o stałej współpracy, każdorazowe przesłanie tekstu na mocy umowy jest równoznaczne ze zleceniem tłumaczenia, bez konieczności wypełniania formularza zamówienia, pod warunkiem przekazania informacji niezbędnych do realizacji tłumaczenia.
4.Zlecenie zostaje przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez translationoffice.pl.
5.W przypadku podmiotów gospodarczych translationoffice.pl może zażądać przedłożenia kopii wpisu do właściwego rejestru działalności gospodarczej oraz świadectwa nadania numeru REGON, a w przypadku osób prywatnych, przedłożenia dowodu osobistego.
6.translationoffice.pl może zażądać wpłaty zaliczki w wysokości ustalonej przez translationoffice.pl jako warunku przystąpienia do realizacji tłumaczenia.
7.translationoffice.pl może odmówić przyjęcia zlecenia bez podania przyczyn.
8.Składanie zamówienia objęte jest następującą procedurą:

· Przesłanie dokumentu do wyceny
· Odesłanie wyceny
· Złożenie zamówienia za pomocą formularza zamówienia
· Potwierdzenie

§3 Tłumaczenia pisemne
 
1.Jednostką rozliczeniową tłumaczenia pisemnego jest strona rozliczeniowa.
2.Strona rozliczeniowa tłumaczenia nieuwierzytelnionego wynosi 1800 znaków, a tłumaczenia uwierzytelnionego 1125 znaków w tekście docelowym. Strona rozliczeniowa obejmuje wszystkie znaki wpisane na klawiaturze.
3.Klient może zlecić wykonanie tłumaczenia w trybie zwykłym tj. do 10 stron rozliczeniowych na dobę lub w trybie ekspresowym tj. powyżej 10 stron rozliczeniowych na dobę. O ile strony nie uzgodnią inaczej, wynagrodzenie za tłumaczenie wykonywane w trybie ekspresowym zostanie powiększone o 100% stawki należnej za tłumaczenie w trybie zwykłym.
4.Tłumaczenie przekazywane jest Klientowi w formie elektronicznej w przypadku tłumaczenia nieuwierzytelnionego, a w przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego w formie wydruku. Klient może zażyczyć sobie przesłania przetłumaczonego tekstu zapisanego na nośniku CD lub w formie wydruku za pośrednictwem poczty lub kuriera na własny koszt.
5.Anulowanie zamówienia wymaga zgody obydwu stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§4 Tłumaczenia uwierzytelnione

1.Strona rozliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego wynosi 1125 znaków ze spacjami tekstu przetłumaczonego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2005 r.).
2.Tekst do tłumaczenia uwierzytelnionego musi być dostarczony w oryginale. W przypadku, gdy klient nie dysponuje tekstem oryginalnym, tłumacz umieszcza adnotację, że tekst został przetłumaczony na podstawie kopii.
3.Tłumaczenia uwierzytelnione są wykonywane zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz kodeksem tłumacza przysięgłego.

§5 Tłumaczenia ustne

1.Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został umówiony i zgłosił się do wykonywania pracy do godziny, w której został on zwolniony z obowiązków.
2.Każda rozpoczęta godzina pracy tłumacza liczy się jako cała.
3.Klient powinien dostarczyć do translationoffice.pl materiały umożliwiające tłumaczom przygotowanie się do wykonania zlecenia.
4.Przy tłumaczeniach wyjazdowych koszty dojazdu i powrotu, wyżywienia i zakwaterowania ponosi Klient.

§6 Poufność
 
1.Wszystkie dokumentu powierzone translationoffice.pl, traktowane są jako poufne i w żaden sposób nie są udostępniane osobom postronnym, z wyjątkiem osób pracujących na podstawie odrębnych umów.
2.Osoby, którym translationoffice.pl powierza tłumaczenie tekstów, podpisują oświadczenie dotyczące zachowania tajemnicy w odniesieniu do tłumaczonych tekstów i wypowiedzi.
3.Dane osobowe zawarte w tekstach przechowywane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

§7 Płatności

1.Płatność za wykonanie usługi jest realizowana na podstawie faktury VAT wystawionej przez Tłumaczenie Tekstów Specjalistycznych - Marek Niedźwiecki.
2.Istnieje możliwość wystawiania faktur cząstkowych na warunkach określonych w umowie bądź zleceniu.
3.Płatność następuje przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze.
4.Jeżeli strony nie ustaliły inaczej, termin płatności wynosi 7 dni od daty wystawienia faktury.
5.Ceny przedstawione w cenniku są cenami netto. Do podanej ceny zostanie doliczony podatek VAT wg. obowiązującej stawki.
6.Nie zapłacenie faktury w terminie powoduje naliczanie odsetek ustawowych.
7.W przypadku odwołania zlecenia na tłumaczenie pisemne, klient zobowiązany jest do zapłaty za wykonaną już część pracy, jednak nie mniej 30% wg wcześniejszej wyceny.
8.Minimalna stawka za tłumaczenie ustne w jednym dniu jest równa wynagrodzeniu za 4 godziny pracy.
9.Za dziewiątą i dziesiątą godzinę pracy tłumaczenia w danym dniu, do podstawowej stawki za godzinę dolicza się wynagrodzenie w wysokości 50 % podstawowej stawki godzinowej, natomiast za jedenastą i dwunastą godzinę tłumaczenia w danym dniu dolicza się 100% do podstawowej stawki godzinowej.
10.Tłumaczenia, które odbywają się w godzinach 22.00 - 6.00 oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy dolicza się 100% ceny podstawowej.

§8 Prawa autorskie

1.Klient nabywa majątkowe prawa autorskie do tłumaczenia będącego przedmiotem zamówienia wyłącznie po zapłacie pełnej kwoty należności za wykonaną usługę, określonej na fakturze wystawionej przez translationoffice.pl. Pola eksploatacji tłumaczenia po nabyciu majątkowych praw autorskich przez Klienta określa art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 80 z 2000 r. póz. 904).
2.Po nabyciu praw autorskich do tłumaczenia będącego przedmiotem zamówienia, Klient zwolni translationoffice.pl z wszelkich roszczeń osób trzecich związanych przedmiotem zamówienia.

§9 Reklamacje

1.Reklamacje uwzględniane są w terminie 7 dni od daty zakończenia zlecenia. W przeciwnym razie wykonana usługa zostaje uznana za pozbawioną wad.
2.Reklamacja uwzględniana jest wyłącznie w przypadku zapłaty pełnego wynagrodzenia za wykonaną usługę oraz pod warunkiem, że nie został naruszony określony na odpowiedniej fakturze termin płatności za wykonaną usługę.
3.Zgłoszenie reklamacji nie wpływa na termin zapłaty za usługę.
4.Tłumaczenia wykonywane w trybie ekspresowym nie podgalają reklamacji.
5.translationoffice.pl rozpatruje reklamację niezwłocznie po otrzymaniu jej od klienta, oraz przedstawia swoje stanowisko w przypadku jej uznania.
6.Realizacja reklamacji następuje wyłącznie poprzez dokonanie stosownej korekty w tłumaczonym tekście. Nie wnosi się roszczeń z powodu nieistotnych błędów, które nie wpływają na zrozumienie tłumaczenia.
7.Odpowiedzialność translationoffice.pl z tytułu świadczonych usług jest ograniczona do wartości netto wykonanej usługi.
8.translationoffice.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i usterki wynikłe z przyczyn, na które nie ma wpływu, takie jak działania siły wyższej, w tym lecz niewyłącznie, z powodu awarii sprzętu komputerowego, awarii łączy internetowych i telefonicznych, czy przerw w dostawie prądu bądź też za opóźnienia i usterki zawinione przez strony trzecie.
9.W przypadku tekstów przeznaczonych do publikacji zakłada się, że Klient dokona redakcji i korekty tekstu we własnym zakresie, o ile nie zlecił tej usługi translationoffice.pl.
10.translationoffice.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu, które są konsekwencją błędów występujących w przekazanym do tłumaczenia oryginalnym tekście.
11.translationoffice.pl nie odpowiada za szkody i straty powstałe w związku z wykorzystaniem wykonanego tłumaczenia przez Klienta. Jakakolwiek własna ingerencja Klienta w tekst tłumaczenia, bez wiedzy i zgody translationoffice.pl, zwalnia translationoffice.pl z odpowiedzialności za to tłumaczenie.

§10 Postanowienia końcowe

1.translationoffice.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Zmieniony regulamin niezwłocznie umieszczany jest na stronie internetowej z adnotacją, od kiedy obowiązuje.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
3.Złożenie zlecenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
Regulamin świadczenia usług
Obowiązuje od dnia 1 marca 2010 r.

translationoffice.pl